INSPIRE-direktivet

INSPIRE-direktivet blev vedtaget den 14. marts 2007.

Se det her

Til direktivets bilag I, II og III er knyttet en række temabeskrivelser.

Se dem her

EU-direktivet INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) skal sikre etableringen af en fælles digital infrastruktur for geodata (geografisk information) i Europa.

Målet med en fælles digital infrastruktur er, at geodata kan anvendes på både lokalt, nationalt og europæisk niveau og på tværs af sektorer (miljø, transport, landbrug, sundhed, m.fl.).

Infrastrukturen for geodata omfatter data og services, som samfundet er fælles om at bruge og genbruge i forskellige sektorer. Derfor er INSPIRE baseret på rationalet om, at det for alle parter er bedre og billigere at være fælles om at indsamle og vedligeholde data koordineret og sammenhængende.

INSPIRE-direktivet er indskrevet i dansk ret i form af Lov om infrastruktur for geografisk information - som trådte i kraft den 15. maj 2009 - og er primært regulerende i forhold til den offentlige sektor.

Geodatastyrelsen er ansvarlig for INSPIRE-implementeringen i Danmark, som gennemføres med deltagelse af stat, regioner og kommuner samt medinddragelse af den private sektor, interesseorganisationer, m.fl.