FAQ

1. Hvad er ’infrastruktur for geografisk information’?

Infrastruktur for geografisk information er den samlede betegnelse for aftaler, data og teknologier, der gør geodata tilgængelige for anvendelse i en lang række sammenhænge.

Infrastruktur for geografisk information er bygget op omkring INSPIRE-principperne, der lyder:

  • Data skal kun indsamles én gang
  • Data skal vedligeholdes, hvor det gøres mest effektivt
  • Det skal være let at få overblik over, hvilke data og tjenester, der findes
  • Data skal kunne anvendes sammen, uanset hvor de kommer fra
  • Der skal være gode betingelser, der sikrer, at data kan blive brugt af mange i flere sammenhænge

2. Hvilken sammenhæng er der mellem Lov om infrastruktur for geografisk information og INSPIRE?

Lov om infrastruktur for geografisk information (GI-loven) implementerer INSPIRE i dansk lovgivning. Loven er baseret på INSPIRE-direktivets regler, principper og tilhørende retningslinjer.
Loven skal sikre gennemførelsen af direktivet i Danmark, og lovens principper kan anvendes bredt i den nationale geografiske infrastruktur. INSPIRE-principperne er ikke kun anvendelige for geografisk information, men kan også bruges som et grundlag for udvikling af offentlige datasamlinger og den tilhørende digitale infrastruktur.

GI-loven trådte i kraft den 15. maj 2009.

3. Hvem står for INSPIRE implementeringen i Danmark?

I Danmark er det Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI), som står for gennemførelsen og forvaltningen af GI-loven. Enkelte dataansvarlige, der er omfattet af direktivet, har ansvar for at gøre deres data tilgængelige efter INSPIRE-reglerne, at udarbejde metadata samt at bidrage til overvågning af den geografiske infrastruktur.

Til støtte for lovens og direktivets gennemførelse er etableret en række samarbejdsfora (bl.a. Samordningsudvalget).

Læs mere om de forskellige aktører

4. I hvilke sammenhænge skaber INSPIRE værdi?

INSPIRE-direktivet og opbygningen af den europæiske infrastruktur for geodata er til stor nytte i en lang række samfundsmæssige sammenhænge.

INSPIRE-direktivet er med til at sikre en fælles europæisk infrastruktur for geodata. Data skal kunne anvendes på både lokalt, nationalt og europæisk niveau samt på tværs af sektorer (miljø, transport, landbrug, sundhed, m.fl.). Det princip har man stor glæde af inden for en lang række områder.
Et eksempel er beredskabsområdet, hvor man ofte arbejder på tværs af landegrænser og myndigheder. Det gælder fx ved klimakatastrofer, hvor informationer fra forskellige myndigheder kan give et detaljeret overbliksbillede af katastrofen til gavn for det videre planlægningsarbejde. Herhjemme benytter Sundhedsstyrelsen analyser af geokodede data om fx indlæggelser, skadestuebesøg og de geografiske forskelle mellem land og by til at skabe de bedst mulige sundhedsfaglige rammer. Denne brug af data kommer også borgere til gode. Fx samler Borger.dk informationer/selvbetjeningsløsninger fra det offentlige til borgerne på ét bestemt sted.

Se også Make INSPIRE work for you video

5. Hvor finder jeg relevante dokumenter vedrørende INSPIRE?

INSPIRE-dokumenter, der knytter sig til GI-loven, er tilgængelige på INSPIRE ved lov. Her kan du også finde de danske oversættelser af EU’s retsakter og derudover kan hjemmesidens dokumentarkiv benyttes.
Øvrige dokumenter om INSPIRE (f.eks. arbejdspapirer og specifikationer) er tilgængelige på den europæiske INSPIRE-hjemmeside.

6. Hvilke data, datatemaer og tjenester er omfattet af INSPIRE?

Som hovedregel omfatter INSPIRE offentlige myndigheders stedbestemte data, der foreligger i elektronisk form, og som vedrører de temaer, der er anført i direktivets bilag  I, II og III. Bilag I og II omfatter de basale kort- og registerdata (referencedata), som danner grundlaget for stedfæstelsen af data omfattet af bilag III. Bilag III er karakteriseret ved at have særlig betydning for planlægning, administration og overvågning af miljørelaterede forhold.

Medlemsstaterne skal oprette og drive et net af tjenester for de geodatasæt og geodatatjenester, som der er fremstillet metadata for. Det drejer sig om søgetjenester, visningstjenester, downloadtjenester, transformationstjenester samt tjenester, der gør det muligt at aktivere geodatatjenester.

7. Hvilke forpligtelser har dataansvarlige, omfattet af INSPIRE?

Den enkelte dataansvarlige er forpligtet til at stille data til rådighed for andre offentlige myndigheder, EU-institutioner eller EU-organer og for andre EU-medlemslandes offentlige myndigheder.
Det indebærer, at den dataansvarlige skal gøre metadata tilgængelige via den danske geoportal Geodata-info.dk, så alt tilgængeligt data kan findes via en søgning. Derudover skal den dataansvarlige klargøre data og tjenester, så data kan vises og downloades i de formater, INSPIRE foreskriver.

8. Hvad er betingelserne for de dataansvarlige, når deres data og tjenester gøres tilgængelige?

Som udgangspunkt skal offentligheden have gratis adgang til at søge og få vist geodata, der er omfattet af INSPIRE-direktivet. Myndighederne, der besidder disse geodata, kan dog i visse tilfælde opkræve gebyrer for visningstjenesterne, fx hvis datasættet skal opdateres ofte. Gebyret må dog ikke være større, end at det sikrer vedligeholdelsen af geodatasættet og geodatatjenesten.

Myndighederne er tillige forpligtet til at stille deres geodatasæt til rådighed for andre offentlige myndigheder i landet samt i andre EU-medlemslande, EU-institutioner eller EU-organer og for andre organer, der er oprettet ved internationale aftaler, som medlemslandet og EU er medlem af.
I disse tilfælde kan myndigheden indgå licensaftaler med parten. Disse aftaler skal helst indgås, så der ikke er forhindringer for at få adgang til geodatasættene på tidspunktet for brugen. Licensaftalerne kan indgås rimeligt frit, men kan ikke være i modstrid med principperne i INSPIRE-direktivet. En licensaftale kan derfor fx ikke udvide undtagelser for adgangen til geodatasættene for myndighederne, så man fx bestemmer, at visse geodatasæt er undtaget på grund af tavshedspligt. Men myndigheden skal være opmærksom på, at de snævre undtagelser kun gælder for geodatasæt, der udveksles mellem myndighederne for at udføre offentlige opgaver, der kan få virkninger for miljøet.

Kontakt

Ulla Kronborg Mazzoli
Nationalt kontaktpunkt

Kontakt

Lars Erik Storgaard
National reporter