Samordningsudvalget

Samordningsudvalget er nedsat for at fremme implementeringen af INSPIRE-direktivet i Danmark

Samordningsudvalget vedrørende infrastrukturen for geografisk information arbejder for at fremme og videreudvikle en effektiv infrastruktur for geografisk information. Udvalget er nedsat i henhold til § 8, stk. 2, i lov om stedbestemt information samt § 10 i bekendtgørelse af lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union (INSPIRE-loven), der skal sikre implementeringen af INSPIRE-direktivet i Danmark.

Læs mere om INSPIRE-loven

Udvalgets opgaver

Samordningsudvalget drøfter tværgående problemstillinger på geodataområdet samt spørgsmål om infrastrukturen for geografisk information både i Danmark og EU.

Udvalget kan derudover anbefale klima-, energi- og forsyningsministeren tiltag og initiativer, som kan fremme infrastrukturen for geografisk information i Danmark, og bistå ministeren ved gennemførelsen og anvendelsen heraf. Samordningsudvalget bistår også ministeren ved kontakt med EU-Kommissionen i forbindelse med INSPIRE-direktivet.

Brugere, producenter og andre med interesse i infrastrukturen for geografisk information har mulighed for at give udvalget forslag om tiltag til fremme af infrastrukturen for geografisk information i Danmark.

Læs mere om Samordningsudvalget

Udvalgets medlemmer

Samordningsudvalgets medlemmer repræsenterer offentlige myndigheder, forsyningssektoren og andre organisationer med særligt kendskab til infrastrukturen for geografisk information.

Nedenfor ses en oversigt over udvalgets medlemmer: 

Myndighed/interessent

Repræsentant

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

v. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Kristian Møller (formand)

Transport- og Boligministeriet   

v. Vejdirektoratet

Torben Korgaard Hansen

Miljø - og Fødevareministeriet

v. Miljøstyrelsen

Lars Møller Christiansen

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet v. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Heidi Christiansen Barlebo

Skatteministeriet v. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Søren Rude

Erhvervsministeriet v. Erhvervsstyrelsen

Marie Kirkebæk

Kommunernes Landsforening

Laila Kildesgaard

Danske Regioner 

Bente Villumsen

Universiteterne v. Aalborg Universitet

Esben Munk Sørensen

Praktiserende Landinspektørers Forening

Ejnar Wildfang Flensborg

Geoforum

Nils Bo Wille-Jørgensen

Forsyningssektoren

v. Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA)

 Lars Gadegaard