Samordningsudvalget

Samordningsudvalget er nedsat for at fremme implementeringen af INSPIRE-direktivet i Danmark.

Samordningsudvalget vedrørende infrastrukturen for geografisk information arbejder for at fremme og videreudvikle en effektiv infrastruktur for geografisk information. Udvalget er nedsat i henhold til § 8, stk. 2, i lov om stedbestemt information samt § 10 i bekendtgørelse af lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union (INSPIRE-loven), der skal sikre implementeringen af INSPIRE-direktivet i Danmark.

Læs mere om INSPIRE-loven

Udvalgets opgaver

Samordningsudvalget drøfter tværgående problemstillinger på geodataområdet samt spørgsmål om infrastrukturen for geografisk information både i Danmark og EU.

Udvalget kan derudover anbefale klima-, energi- og forsyningsministeren tiltag og initiativer, som kan fremme infrastrukturen for geografisk information i Danmark, og bistå ministeren ved gennemførelsen og anvendelsen heraf. Samordningsudvalget bistår også ministeren ved kontakt med EU-Kommissionen i forbindelse med INSPIRE-direktivet.

Brugere, producenter og andre med interesse i infrastrukturen for geografisk information har mulighed for at give udvalget forslag om tiltag til fremme af infrastrukturen for geografisk information i Danmark.